Årsmeldinger KB

Kongsberg byhistorielags årsberetning for 2019

Laget har 336 betalende, 375 registrerte medlemmer pr 31.12.19

Styret i 2019 har vært:
Dag Kristoffersen, leder, Torunn Berit Østlid, kasserer
Styremedlemmer: Odd Arne Helleberg, Runa Johansen, Karsten Johannsen og Hans Christian Graaner. Vara: Egil Håvaldsrud og Turid Sælid
Revisor: Øystein Tyssen
Valgkomité: Kjell Dalviken og Svein Thorrud
Underkomitéer:
Intervjugruppa: Hovedansvar Kjell Dalviken
Fotogruppa: Hovedansvar Egil Håvaldsrud
Fra KB i KSH-styre og Langs Lågen: Dag Kristoffersen, Torunn Østlid, Turid Sælid
Reguleringplaner: Dag Kristoffersen i samarbeid med Helge Skinnes fra Fortidsminneforeningen

Gjennomførte historiearrangementer 2019

12.02, Glitre: Årsmøte KB. Tema: Sildetomta ved Ivar Lie, Egil Håvaldsrud og Dag Kristoffersen (KB)
21.03: Hedenstad menighets-hus, Årsmøte KSH. Tema: Gamle bilder fra Kongsberg og Sandsvær ved Egil Håvaldsrud (KSH)
08.04, Lågdalsmuseet: Lokalhistorisk quiz (Lågd/KB)
15.05, Bekkedokk: Byvandring Sildetomta rundt (KB)
01.07, Kjennerud-vannet: Løkkevandring: Mosåsen, Kronløkka og Kjennerudvannet (KB/SøVe/LåMu)
21.08, Vestsida skole: Byvandring: Hasbergtjern – østside (KB)
28.08, Kirkegården ved fabrikken;: Vandring på kirkegården i forbindelse med «gjenåpningen» av kirkegården (Kirkeverge/KB)
04.11, Lågdalsmuseet: Lokalhistorisk kveld: Minnekveld for Odd Kahrs (LåMu/KB/Viseklubben)

Historierom

Vi har delt kontor med Øvre Sandsvær historielag og Kongsberg og Sandsvær historielag i 2. etasje på Nymoens torg 5. Denne bygningen skal rives, og ut fra signaler trodde vi at dette skulle skje våren 2020 og dermed måtte ut da. Imidlertid fikk vi varsel fra KKE om at vi måtte ut innen 1.1.2020. Vi har hatt kontakt med kommunen om nytt lokale, men dette førte ikke fram. Derfor inngikk vi samarbeid med Bjørn Isaksen og Metafor som hadde planer om å leie Kirkegata 18. Vi hadde stor dugnad med flytting og var ute av Nymoens torg 5 den 15. november. Vi ba om henstand til KKE om betaling for desember, men fikk ikke det og måtte derfor betale også for desember ut fra kontraktens tre måneders oppsigelse. Nå antas det at huset skal brukes som kontor i anleggstida for det nye skolebygget. Pr februar 2020 er bygget ikke tatt i bruk.
Vi fikk ASVO til å transportere det meste fra Tråkka til Kirkegata.
I Kirkegata 18 har vi den nordre delen og kjeller for lagring av bøker. Vi har bibliotek med lokalhistoriske bøker og innbundne utgaver av Kongsberg Dagblad. Det er arbeidsplasser for prosjektene, møteavdeling og mikrofilmleser.
Historielagene har styremøter og prosjektmøter der, og det er faste møter høst-vinter-vår onsdag fra kl. 10–14 ledet av Egil Håvaldsrud.

Hjemmeside og facebookside

Hjemmesida-www.ksh-lag.no fungerer nå tilfredsstillende, men vi skulle gjerne hatt inn mer stoff på denne sida. Facebooksida Kongsberg og Sandsvær historie blir brukt til å annonsere møter og arrangementer, samt av til å publisere bilder og annet med lokalhistorisk tema
Det er nå nærmere 2200 medlemmer av siden, nærmere 4 ganger så mange medlemmer som historielagene har.

Langs Lågen

KSH utgir årboka Langs Lågen. I 2018 blei det trykt 800 og i 2019 900. 2018 utgaven er utsolgt og 2019 har få eksemplarer igjen. Odd Arne Helleberg og Dag Kristoffersen er redaktører. Turid Sælid og Dag Kristoffersen har administrert distribusjonen og abonnementslista samt inn og utbetalinger i samarbeid med Olav Kjørstad, kasserer i KSH. Medarbeidere fra alle lokallagene har vært med på distribusjonen for sine områder. Det ser ut til å bli et godt overskudd. Abonnementspris er kr 330 også salgspris i butikk. Kommisjonærene som selger den for oss får 30% av utsalgsprisen.

Reguleringsplaner

Fortidsminneforeningen og historielaget har ofte sammenfallende interesser ved reguleringsplaner. Vi har derfor et samarbeid.

Intervjuer

Kjell Dalviken har hovedansvaret for intervjuene, og disse er registrert, gjennomgått og klassifisert. Vi trenger flere som kan høre igjennom og skrive ut disse og lage sammendrag. Hensikten er å kunne bruke disse videre og gjøre sammendrag offentlige for allmennheten.
Historielagets fotoregistrering fra 1984
Vi fortsetter arbeidet med stor innsats fra Egil Håvaldsrud, Kjell Dalviken, Svein Thorrud og Tore Storfossene. Mye av registreringsarbeidet er nå i ferd med å bli ferdig. Vi er nå et steg videre for å kunne publisere disse og er i samarbeid med andre for hvordan disse kan publiseres.

Jondalens grendehistorie

Odd Arne Helleberg arbeider fortsatt med dette. Laget har så langt betalt løpende utgifter.

Pop og rock på Kongsberg

Første del av prosjektet med innsamling og intervjuer er ferdig Dag Kristoffersen sammen med Svein Myhra driver prosjektet. Vi satser på en lengre artikkel i Langs Lågen og på andre plattformer for historien fram til ca. 1968-70.

Jubileum 2024

Byhistorielaget har innleda et samarbeid med kommunen vedrørende å lage en interaktiv tidslinje over byens historie som endelig skal være ferdig til byjubiléet. Dette er kun i startfasen fra vår side, og det har vært avholdt et møte med kommunen om dette i 2019.

Tysklandstur

Historielaget har inngått samarbeid med Yngve Leonhardsen om en tysklandstur til Sachsen i april 2020. 36 personer er påmeldt fra historielagene. Historielaget ved Dag Kristoffersen har administrert påmelding til turen.

Kongsberg 4. februar 2020
Dag Kristoffersen
Leder KB

Kongsberg byhistorielags årsberetning for 2018

Tirsdag 12.februar 2019 kl 19.00 – Glitre kafé – Lågdalsmuseet

Laget har 371 medlemmer.
Styret i 2018 har vært:
Dag Kristoffersen, leder, Torunn Berit Østlid, kasserer
Styremedlemmer: Odd Arne Helleberg, Runa Johansen, Karsten Johannsen og Hans Christian Graaner Vara: Egil Håvaldsrud og Turid Sælid
Revisor: Øystein Tyssen
Valgkomité: Kjell Dalviken og Svein Thorrud
Underkomitéer:
Intervju og fotografi- gruppe: Leder Egil Håvaldsrud
Fra KB i KSH-styre og Langs Lågen: Dag Kristoffersen, Torunn Østlid, Turid Sælid
Reguleringplaner: Dag Kristoffersen i samarbeid med Helge Skinnes fra Fortidsminneforeningen

Signert årsrapport: Referat_2019

Historierom

Vi deler lokalet med Øvre Sandsvær historielag i 2.etasje på Nymoens torg 5 både som arkiv, bibliotek og møterom. Utgiftene deles ut fra antall medlemmer. Det er også arkiv for Kongsberg og Sandsvær historielag. Samt lager for Langs Lågen som KSH i år har overtatt fra Vidar Skaar Borgersen.

Det er tre rom, et møterom, et arbeidsrom med mikrofilmapparat, kopimaskin, skanner og pc og et arkivrom/bibliotek. Imidlertid skal bygningen rives, kanskje i 2019, kanskje i 2020.

Historielagene har styremøter og prosjektmøter der, og det er faste møter høst-vinter-vår onsdag fra 10-14 ledet av Egil Håvaldsrud. Det er særlig det fotohistoriske prosjektet og intervjuprosjektet det jobbes med her.  Egil Håvaldsrud styrer fotoprosjektet og fram til i høst leda Hermod Skogen intervjuprosjektet. Dette er nå overtatt av Kjell Dalviken. Her trengs det flere folk til både å skrive ut intervjuene i tekst, samt redigere de intervjuene som allerede er skrevet ut, slik at de kan publiseres for offentligheten.

Hjemmesida på internett

Hjemmesida-www.ksh-lag.no fungerer nå tilfredsstillende og det gjenstår å legge ut flere artikler og reportasjer der. Alle arrangementene til historielagene på Kongsberg informeres det om der.

-Facebookside: «Kongsberg og Sandsvær historie» brukes av lagene til å publisere informasjon og det legges også ut bilder og annen informasjon av medlemmene på siden.  Det er nå over 1800 medlemmer av siden, nærmere 3 ganger så mange medlemmer som historielagene har.

Langs Lågen

KSH overtok utgivelse, distribusjon og lageret av tidligere bøker fra Vidar Skaar Borgersen.  Odd Arne Helleberg og Dag Kristoffersen er redaktører. Turid Sælid og Dag Kristoffersen har administrert distribusjonen og abonnementslista samt inn og utbetalinger i samarbeid med Olav Kjørstad, kasserer i KSH. Medarbeidere fra alle lokallagene har vært med på distribusjonen for sine områder. Vi trykte opp 800 eksemplarer av 2018 utgaven og til nå er over 750 bøker solgt.  Det ser ut til å bli et godt overskudd.  Abonnementspris er kr 330 også salgspris i butikk. Kommisjonærene som selger den for oss får 30% av utsalgsprisen.
Vi samarbeidet også med Isaksen Libris ved deres 70-års jubileum hvor vi solgte gamle utgaver for kr 70 pr eksemplar.
Vi sitter nå igjen med et lager av Langs Lågen og har avtalt utsalgspris kr 149 for 2017 utgaven og kr 98 for tidligere utgaver. Vi har også mange hefter som vi må prøve å selge ut.

Bævergrendas grendehistorie

Grendeboka kom i 2017, og vi har dessverre ikke solgt like mye som vi håpet. Så langt er det et underskudd på kr 9000 i dette prosjektet. Vi har derfor satt ned prisen i samarbeid med Isaksen til kr 250 og håper å kunne selge noen flere eksemplarer. Disse kan kjøpes på historiekontoret eller hos Isaksen.

Reguleringsplaner

Fortidsminneforeningen og historielaget har ofte sammenfallende interesser ved reguleringsplaner. Vi har derfor et samarbeid. Vi har uttalt oss om Vestsida skole- de to bygningene i Mauritz Hansens gate.  Dette endte ikke med riving som foreslått, men med flytting til tomta på toppen av Rogstadbakken der Cleve-gården sto. Lederen deltok i arrangement for å bevare disse. Vi har også uttalt oss om Studenthyblene og om Hasbergtjerndalen og planene der.

Intervjuer

Over 50 intervjuer er nå skrevet ut og arkivert i hver sin mappe. Noen av intervjuene er ute til skriving, og vi håper flere av skriverne blir ferdige med intervjuene. Det er også innkjøpt «fotpedaler» som er til stor hjelp for å skrive ut de digitale intervjuene.  Det som også trengs nå, er å redigere utskriftene slik at de vil bli mer lesbare og kan brukes for allmennheten gjennom artikler i Langs Lågen eller etter hvert på hjemmesiden. Dette er gjort for noen og Gunilla Thorsen brukte et av intervjuene som utgangspunkt for en artikkel i Langs Lågen. Vi håper flere kan gjøre det samme.

Historielagets fotoregistrering fra 1984

En mengde gamle bilder blei samla inn og fotografert og registrert.  Med stor innsats fra Egil Håvaldsrud, Kjell Dalviken, Svein Thorrud og Tore Storfossene er nå alle fotografiene skanna og mye av registreringsarbeidet er nå i ferd med å bli ferdig. Vi søkte om prosjektmidler til dette og fikk kr 12000 fra kommunen.

Målet er å gjøre bildene søkbare og tilgjengelige for historielaget og allmenheten. Samtidig har historielaget fått inn flere fotografier fra privatpersoner. Vi har fått flere pc-er så flere frivillige kan absolutt delta i dette arbeidet. Vi forhører oss nå med digitalt museum for å kunne legge ut bildene på den plattformen.

Jondalens grendehistorie

Odd Arne Helleberg arbeider med dette. Laget har så langt betalt løpende utgifter. Vi beregner samme opplegg som med Bævergrendas historie og regner med å trekke erfaringer av dette prosjektet som vi tar med oss videre med Jondalens historie. Prosjektet beregnes ferdig om 3-5 år.

Pop og rock på Kongsberg

Første del av prosjektet med innsamling og intervjuer er ferdig Dag Kristoffersen sammen med Svein Myhra driver prosjektet. Vi satser på en lengre artikkel i Langs Lågen og på andre plattformer for historien fram til ca. 1968-70.

Kongsberg 12.februar 2019
Dag Kristoffersen
Leder KB


Referat fra Årsmøte i Kongsberg byhistorielag

Mandag 12.februar 2018 kl 19.00 – Glitre kafé – Lågdalsmuseet

Det var 24 medlemmer som møtte til årsmøtet. Dag Kristoffersen, ønsket velkommen og inviterte til en enkel servering. Deretter introduserte han dagens kåseri:

Ole Jacob Cranner fortalte om Overførster Tillisch liv og virke, og som bl.a. bodde her på Glitre hovedgård.

Deretter ble årsmøtet gjennomført:

Praktiske saker.

 • Dag Kristoffersen foreslo seg selv som møteleder, og ble valgt.
 • Referent, Egil Håvaldsrud. Kjell Dalviken og Tore Storfossene signerer referatet.

Årsberetningen ble presentert av leder som utdypet punktene:

 • Historieromet, som  har faste møter hver onsdag, kl. 10-14 hvor gruppene for bedriftshistorie.
 • Intervjuer, foto scanning og registrering, micro film scanning mm. Kontaktperson: egil.havaldsrud@ebnett.no
 • Hjemmesida på internett drives av KSH i samarbeid med Sølvverkets venner. Kontaktperson: tore bekken at gmail dot com
 • KSH overtar utgivelse av boka ”Langs Lågen”. Distribusjon basert på noe dugnad.

Arbeidsgrupper:

 • Oppfølging av reguleringsplaner, fortløpende arbeid.
 • Bedriftshistorie og intervjuer, hvor arbeidet fortsetter.
 • Historielagets fotoregistrerin, hvor arbeidet fortsetter.
 • Bævergrendas grendehistorie, som kom ut i bokform i 2017.
 • Jondalen grendehistorie, som er i arbeid ennå et par tre år.
 • Pop og rock på Kongsberg som er i arbei.
 • Guttemusikken. Rydde i arkiv som Guttemusikken har lagret på historierommet.

Regnskapet for 2017 ble presentert, forklart, kommentert og godkjent.

 • Regnskaper går i minus pga. foreløpig underskudd ved utgivelse av bok om Bævergrenda.
 • Vi har ennå en 150 bøker som ikke er solgt.
 • Dette er erfaring som må benyttes ved utgivelse av Jondalen grendehistorie.
 • Etter nyttår har vi fått refundert moms på utgiftene for trykking.
 • Endel kontingenter ble ikke innbetalt pga. usikkerhet ved innkrevingen.
 • Dette skal endres når krav til kontingent sendes ut i år, etter vedtak om økning.
 • Spørsmål ble reist om leie av historierommet til KKE kunne unngås.
 • Leder har forsøkt og tror ikke det er mulig.

Handlingsplan for 2018 ble presentert og utdypet av leder.

 • (Oppdatert plan blir sendt  på e-post).

Budsjettforslag for 2018  ble lagt fram.

 • Nytt for året er at kontingenten er foreslått hevet fra Kr.100.- til Kr. 150.-
 • Økningen skal dekke opp for kommende utgifter til de planlagte bøkene ”Jondalen grendehistorie” og ”Langs  Lågen”.
 • Kontingenten blir krevet inn via mail og brev.
 • Budsjettforslaget ble godkjent av årsmøtet.

Utloddning av ”Langs Lågen” hefter og ”Kongsberg bok” ga inntekt Kr. 640,-

Valg av styre og valgkomite

Valgkomiteens forslag til nytt styre for 2018-2019 ble vedtatt:

Styremedlemmer:

Dag Kristoffersen – 1 år igjen. Valgt for 2 år i 2017
Hans Kristian Graaner – 1 år igjen. Valgt for 2 år i 2017
Odd-Arne Helleberg – 1 år igjen. Valgt for 2 år i 2017
Torunn Berit Østlid – Velges for 2 år
Runa Johansen – Velges for 2 år
Karsten Johannsen – Velges for 2 år

Varamedlemmer:

Egil Håvaldsrud – 1 år igjen. Valgt for 2 år i 2017
Turid Sælid – Velges for 2 år

Revisor:

Øystein Tyssen – Velges for 1 år

Valgkomite:

Kjell Dalviken – Velges for 1 år
Svein H. Thorrud – Velges for 1 år

Hønnør og blomster til Per Steffensen, og Bjørn Haug-Hanssen for langvarig innsats i valgstyret.


Kongsberg 2018 02.13

Egil Håvaldsrud

Referat godkjendt;

Kjell Dalviken – Tore Storfossene


Kongsberg byhistorielags årsberetning for kalenderåret 2017


Laget har 370 medlemmer. Styret i 2017 har vært:

Dag Kristoffersen, leder. Torunn Berit Østlid, kasserer

Styremedlemmer: Odd Arne Helleberg, Runa Johansen, Karsten Johannsen og Hans Christian Graaner Vara: Egil Håvaldsrud og Marit Nyhus

Revisor: Øystein Tyssen

Valgkomité: Per Steffensen, Bjørn Haug-Hanssen

Underkomitéer:

 • Intervju og fotografi- gruppe: Leder Egil Håvaldsrud
 • Fra KB i KSH-styre: Dag Kristoffersen, Torunn Østlid, Karsten Johannsen
 • Reguleringplaner: Bjørn Haug- Hanssen, Per E. Steffensen, Dag Kristoffersen

Gjennomførte historiearrangementer 2017 Kongsberg byhistorielag

Historiearrangementer Kongsberg byhistorielag
DatoTidStedTemaArrangør
To 160219Glitreprosjekt med gamle fotografier. Ved Egil HaavaldsrudKB
To 090319Hostvedt Skole, 2 etasjerÅrsmøte KSH. Tema: Plasser i Surlikroken. KSH
Ti 0404LågendalsmuseetLokalhistorisk quizLågd/KB
Ti 230518Vestsida SkoleByvandring KorpemoenKB
Ti 130618KirkenVandring kirkegården med konsert Pavilionen ByorkesteretKB/KB
Ma 030718SvartåsLøkkevandring: SvartåsKB/SøVe/LåMu
Ti 050919Undregangen BekkedokkByvandring Eikerveien- områdetKB
Ma 061119LågendalsmuseetLokalhistorisk kveld: Tema Telefon på KongsbergLåMu/KB

Historierom

Vi har nå etablert oss godt i 2.etsje i Hans Andersen-huset, ved siden av kinoen, Nytorget 5. Hvor lenge vi vil være der, er usikkert. Vi deler lokalet med Øvre Sandsvær historielag både som arkiv, bibliotek og møterom. Utgiftene deles ut fra antall medlemmer. Det er også arkiv for Kongsberg og Sandsvær historielag.

Det er tre rom, et møterom, et arbeidsrom med mikrofilmapparat, kopimaskin, skanner og pc og et arkivrom/bibliotek.

Historielagene har styremøter og prosjektmøter der, og det er faste møter høst-vinter-vår onsdag fra 10-14 ledet av Egil Håvaldsrud. Det er særlig det fotohistoriske prosjektet og intervjuprosjektet det jobbes med her, for tida Egil og Hermod Skogen, men en håper at flere vil delta etter hvert. Det har nå etablert seg ei relativt fast gruppe med 4-5 personer hver onsdag.

Hjemmesida på internett

 • Hjemmesida er overtatt av KSH, og er nå ferdig til for utlegging. (KSH-sak)
 • Facebookside: «Kongsberg og Sandsvær historie» hvor det legges inn bilder og nyheter.

Dette er først og fremst lagenes facebookside. Samtidig er det andre lokalhistoriske sider som også er populære: Du veit du er fra Kongsberg når og Vittingfoss i gamle dager som kan være av interesse for lagets medlemmer.

Langs Lågen

KSH vil fra 2018 utgi årboka Langs Lågen. Hvordan dette i praksis vil skje er ennå ikke bestemt.

Undergrupper

Gruppe for oppfølging av reguleringsplaner og utbyggingsprosjekter

(Dag Kristoffersen, Per E. Steffensen og Bjørn Haug- Hanssen). Også i året som gikk, har gruppa engasjert seg i planer og prosjekter:

 • Reguleringsplan  Kampestad sør
 • Reguleringsplan-utbygging på Rødshøgda
 • Reguleringsplan Mynta
 • Reguleringsplan Vestsida skole/Hasbergtjern.

Bedriftshistorie / intervjuer

(Egil Håvaldsrud og Hermod Skogen som faste)

Ca. 50 intervjuer er nå skrevet ut og arkivert i hver sin mappe. Mange av intervjuene er ute til skriving, og vi håper flere av skriverne blir ferdige med intervjuene. Det trengs også flere avskrivere.  Vi har avholdt treff for skriverne. Det er også innkjøpt «fotpedaler» som er til stor hjelp å skrive ut det digitale intervjuene.  Det som også trengs nå, er å redigere utskriftene slik at de vil bli mer lesbare og kan brukes for allmennheten gjennom artikler i Langs Lågen eller etter hvert på hjemmesiden.

Historielagets fotoregistrering fra 1984

En mengde gamle bilder blei samla inn og fotografert og registrert.  Med stor innsats fra Egil Håvaldsrud, Kjell Dalviken, Svein Thorrud og Tore Storfossene er nå alle fotografiene skanna og mye av registreringsarbeidet er nå i ferd med å bli ferdig. Målet er å gjøre bildene søkbare og tilgjengelige for historielaget og allmenheten. Samtidig har historielaget fått inn flere fotografier fra en privatperson og fra Guttemusikken som skal gjennomgås, utplukkes, skannes og registreres. Vi har fått flere pc-er så flere frivillige kan absolutt delta i dette arbeidet.

Bævergrendas grendehistorie

Laget har i år utgitt boka «Grendebok for Bævergrenda i Kongsberg» av Turid Langaas Jensen og Hermod Skogen. En stor takk til disse to og til bokkomiteens leder Gerd Spiten Hagen. Det har vært et stort prosjekt som historielaget har sett fram til.  Vi hadde lansering på Rådhuskantina, hatt forhåndssalg, boka i kommisjon hos Isaksen og salg på Lågdalsmuseet. Dette er lagets første bokutgivelse. Det blei diskutert antall bøker for trykk, og det blei bestilt 500 bøker. Utgiftene for ombrekking og trykk kom på ca 165.000 i tillegg annonser og lanseringsarrangement.  Med et salg på 200 bøker til kr 450 og 200 bøker til kr 350 (kommisjon) ville dette omtrent dekket utgiftene. Imidlertid har boksalget så langt ikke nådd dette målet. At vi ikke ville gå i pluss på prosjektet, var tatt med i beregningen, men vi håper at underskuddet blir minst mulig selvsagt.

Jondalens grendehistorie

Odd Arne Helleberg, Ivar Lie og Egil Midtgard arbeider med dette. Laget betaler så langt løpende utgifter. Vi beregner samme opplegg som med Bævergrendas historie og regner med å trekke erfaringer av dette prosjektet som vi tar med oss videre med Jondalens historie. Prosjektet beregnes ferdig om 3-5 år.

Pop og rock på Kongsberg

Historielaget tok initiativet høsten 2016 for å få i stand innsamling av pop og rock-historien på Kongsberg. Dag Kristoffersen sammen med Svein Myhra driver prosjektet og vi har så langt ikke brukt lagets penger på prosjektet. I løpet av 2017 kan vi si at vi har samla inn det meste stoffet fra 1960-åra og vil fortsette med slutten av 1960-åra og 1970-åra i 2018. Om dette vil resultere i en større historie om pop og rock på Kongsberg eller om dette etter hvert blir gitt ut som artikler i Langs Lågen eller andre steder, er det foreløpig ikke tatt noen stilling til.

Kongsberg 12.februar 2018

Dag Kristoffersen
Leder KB